Beleidsplan Meer Directe Democratie

Beleidsplan voor de Politieke Partij

‘Meer Directe Democratie’

I. Inleiding:

Om volksvertegenwoordiger te worden in een gemeenteraad, provincie, het nationaal parlement of het Europese Parlement is een lidmaatschap van een politieke partij onontbeerlijk. Alle politieke partijen hebben een partijbestuur en een partijprogramma. De partij bepaalt welke kandidaten er op een verkiezingslijst bij een verkiezing worden geplaatst.

Dit maakt dat het onmogelijk is voor mensen die volksvertegenwoordiger willen zijn maar zich niet kunnen vinden in de standpunten van politieke partijen om hun ambities waar te maken en de democratie te dienen.

MDD beschouwt deze gang van zaken als een belangrijke tekortkoming in het democratisch bestel. MDD is van mening dat eenieder die het volk wil vertegenwoordigen in een parlement of een vergelijkbaar democratisch lichaam hiertoe in staat moet worden gesteld, ook zonder zich aan de standpunten van een politieke partij te conformeren en zonder de tussenkomst van een partijbestuur of kiescommissie.

Daarnaast is MDD van mening dat de organisatie van de democratie verbetering behoeft. Zoals bijvoorbeeld heldere communicatie, meer transparantie, et cetera.

Het doel van de politieke partij Meer Directe Democratie (MDD) is om de democratische betrokkenheid van burgers te vergroten en de kloof tussen gekozen vertegenwoordigers en kiezers te verkleinen.

Dit beleidsplan schetst de strategieën en maatregelen die de partij wil implementeren om dit doel te bereiken.

II. Beleidsdoelstellingen:

 1. Versterken van de democratische betrokkenheid:
  MDD zal initiatieven lanceren om burgers aan te moedigen en te faciliteren om actiever deel te nemen aan het democratische proces. Bij MDD draait het om de kiezer en de volksvertegenwoordigers, de gekozenen. De partij faciliteert de (aspirant)volksvertegenwoordigers met trainingen en administratieve ondersteuning en communicatiemiddelen. De volksvertegenwoordiger is zelf verantwoordelijk voor het formuleren van standpunten en het communiceren hierover met zijn/haar electoraat. Iedereen die zich verkiesbaar wil stellen in een vertegenwoordigend bestuurslichaam, kan dit via MDD doen.
 1. Transparantie en verantwoording:
  MDD zal streven naar meer transparantie in het politieke proces en zal gekozen volksvertegenwoordigers verantwoordelijk houden voor hun acties. Volksvertegenwoordigers zullen via de door MDD ter beschikking gestelde communicatiekanalen (social media en website) periodiek verantwoording afleggen voor hun acties.
 1. Dienend leiderschap:
  MDD zal zich toeleggen op dienend leiderschap, waarbij de belangen van de burgers centraal staan en de gekozen leiders zich inzetten voor het dienen van hun kiezers.

De controle van het bestuur (regering, raad en anderszins), het contact houden met de eigen achterban en het formuleren en uitwerken van ideeën met het oog op het algemeen belang zijn zaken waarvoor de volksvertegenwoordiger die via MDD in een vertegenwoordigend lichaam aan de slag gaat, zich voor in zet.

III. Beleidsstrategieën:

 1. Directe Democratie Initiatieven:
  MDD zal voorstellen om meer directe democratie-mechanismen te implementeren, zoals referenda en burgerinitiatieven, om burgers meer inspraak te geven in het beleid.
 1. Digitale Democratie:
  MDD zal werken aan de ontwikkeling van digitale platformen om de dialoog tussen burgers en hun vertegenwoordigers te bevorderen, en om verkiezingsprocessen te vereenvoudigen en te democratiseren.
 1. Transparantie en Verantwoording:
  MDD zal beleid ontwikkelen om de transparantie van overheidsacties te vergroten en de verantwoording van gekozen vertegenwoordigers te versterken, zoals open data-initiatieven en strengere ethische regels voor politici.

IV. Actiepunten:

 1. Wetsvoorstellen voorbereiden voor de implementatie van directe democratie-mechanismen.
 1. Samenwerken met technologiebedrijven om digitale platforms te ontwikkelen voor democratische participatie.
 1. Lobbyen voor transparantie en verantwoordingswetgeving.
 1. Onderwijs- en bewustmakingscampagnes lanceren om burgers te informeren over hun rechten en plichten in een democratisch systeem.
 1. MDD zal zich onthouden van inhoudelijke standpunten en het opzetten van een partijprogramma. Volksvertegenwoordigers die via MDD de kiezer vertegenwoordigen zijn vrij om te denken, zeggen en schrijven wat ze willen, en stemmen zonder last of ruggenspraak.

Conclusie:
De partij Meer Directe Democratie streeft naar een vernieuwing van de democratie die de kiezer centraal stelt en de gekozenen dienend maakt. Met de strategieën en actiepunten in dit beleidsplan zijn we ervan overtuigd dat we een stap dichter bij dit doel kunnen komen.

We nodigen alle burgers uit om deel te nemen aan dit proces en samen te werken aan een meer democratische samenleving.

Dit beleidsplan zal eens per jaar worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Brussel 15 oktober, 2023.

 

Word lid

Uw stem, uw vrijheid, onze toekomst.

Doe mee en maak het verschil!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring